Letno poročilo 2016
Po vodovodnih ceveh RVK je v letu 2016 preteklo skupno 8.399.231 m3 vode.
Voda je na vsem območju, ki ga oskrbuje RVK, varna in pitna neposredno iz vodovodne pipe.
Od vseh zbranih odpadkov v letu 2016 smo ločili kar 95 % odpadkov.

Organi upravljanja družbe

Uprava

Zdravko Hočevar (direktor)

Svet ustanoviteljic Javnega podjetja RVK d.o.o.-s.r.l.:

Za Mestno občino Koper
župan Boris Popovič (predsednik)

Za Občino Piran
župan Peter Bossman (član)

Za Občino Izola
župan Igor Kolenc (član)

Župan Boris Popovič je funkcijo predsedovanja dne 14. 11. 2016 prevzel od župana Petra Bossmana.

Skupščina družbe:

Za Mestno občino Koper
ga. Sabina Mozetič (članica)
g. Darij Novinec (namestnik)

Za Občino Piran
ga. Janja Pavšič (predsednica)
g. Vladimir Knez (namestnik)

Za Občino Izola
g. Marino Domio (član)
g. Aleksej Skok (namestnik)

Ga. Janja Pavšič je funkcijo predsedovanja dne 11. 6. 2016 prevzela od ge. Sabine Mozetič.

Nadzorni svet družbe:

Za Mestno občino Koper
g. Slobodan Popovič (predsednik)
ga. Kristina Radovčič (članica)

Za Občino Piran
g. Marijan Grižon (član)

Za Občino Izola
g. Igor Franca (član)

Predstavnika zaposlenih
g. Marino Buzleta (član)
g. Korado Pucer (član)

Izjava o upravljanju

V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami) kot del Letnega poročila za poslovno leto 2016 družba Rižanski vodovod Koper d. o. o.-s. r. l. podaja naslednjo

IZJAVO O UPRAVLJANJU

Poslovodstvo družbe Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. izjavlja, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2016 upravljanje družbe skladno z zakoni, Odlokom o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p. o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d. o. o. (Uradne objave Primorske novice, št. 24/98 in Uradni list RS, št. 41/2010) in z drugimi veljavnimi predpisi. Ker referenčni kodeks o upravljanju za javna podjetja komunalne dejavnosti še ni sprejet, družba le tega ne uporablja.

V skladu s petim odstavkom 70. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami), ki določa minimalne vsebine izjave o upravljanju, družba Rižanski vodovod Koper d. o. o. - s. r. l. podaja spodnja pojasnila.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Nadzor nad delovanjem notranjih kontrol se izvaja z nadzorom vodstva, vodstvenim pregledom sistemov vodenja, zunanjo revizijo računovodskih izkazov, delovanjem nadzornih odborov občin ustanoviteljic ter z drugimi neodvisnimi presojami.

Družba Rižanski vodovod Koper d. o. o. - s. r. l. ima, z namenom zagotavljanja transparentnosti, učinkovitosti, odgovornega poslovanja ter obvladovanja tveganj, vzpostavljen delujoč sistem tako notranjih kot zunanjih kontrol.

Sistem notranjih kontrol temelji na internih aktih družbe in je podprt s sistemom kontrol informacijske tehnologije, s katerim se med drugim zagotavljajo ustrezne omejitve in nadzor nad omrežjem ter natančno, ažurno in popolno obdelovanje podatkov.

S sistemom notranjih kontrol se v družbi načrtno in sistematično uporabljajo postopki in metode, ki s svojim delovanjem zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost podatkov in informacij, pravilno in pošteno izdelavo računovodskih izkazov, preprečujejo in odkrivajo napake v sistemu ter zagotavljajo spoštovanje zakonov in drugih predpisov, aktov organov upravljanja ter sistemskih predpisov družbe.

Zunanje kontrole izvajajo pooblaščene institucije, ki kontinuirano presojajo in ustreznost delovanja potrjujejo z izdajo certifikatov v skladu s standardom ISO 9001 na področju kakovosti in standardom ISO 17020 na področju zahtev za kontrolne organe.

Podatki o delovanju skupščine družbe in njenih ključnih pristojnostih

Skupščina družbe se je v letu 2016 sestala na treh sejah in razpravljala o temah ter sprejemala sklepe v skladu s pristojnostmi iz Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p. o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d. o. o. ter določili Pravilnika o delu skupščine. V obravnavanem letu je ustanoviteljska upravičenja, na skupno treh sejah izvrševal tudi skupni organ upravljanja svet ustanoviteljic.

Podatki o sestavi in delovanju organov nadzora

Nadzorni svet družbe se je sestal na treh sejah in razpravljal o temah ter sprejemal sklepe v skladu s pristojnostmi iz Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p. o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d. o. o. ter določili Poslovnika o delu nadzornega sveta.

Sestava nadzornega sveta družbe:

Za Mestno občino Koper
g. Slobodan Popovič (predsednik)
ga. Kristina Radovčič (članica)

Za Občino Piran
g. Marijan Grižon (član)

Za Občino Izola
g. Igor Franca (član)

Predstavnika zaposlenih
g. Marino Buzleta (član)
g. Korado Pucer (član)

O svojem delovanju je nadzorni svet pripravil poročilo o delovanju nadzornega sveta.

Zdravko Hočevar, direktor

Odžejamo Istro -
že več kot 80. let

Lastniška struktura družbe

Osnovni kapital družbe, ugotovljen na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 1996 in revizijskega poročila, je nominalno 5.408.926,00 EUR.

Osnovni vložki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni deleži:

Občina Izola 20,22 % 1.093.684,83 EUR
Mestna občina Koper* 51,87 % 2.805.609,92 EUR
Občina Piran 27,91 % 1.509.631,25 EUR

*po izvedbi delitvene bilance bo del poslovnega deleža Mestne občine Koper pripadal Občini Ankaran

Kapital družbe, ugotovljen na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2016, je 13.733.650 EUR in ga sestavljajo:

Vpoklicani kapital 5.408.926 EUR
Kapitalske rezerve 6.196.355 EUR
Rezerve iz dobička 2.128.273 EUR
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti - 31.022 EUR
Preneseni čisti poslovni izid 17.162 EUR
Čisti poslovni izid poslovnega leta 13.956 EUR

Sedanja vrednost infrastrukture, ki jo ima naša družba na osnovi Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture v najemu, je na dan 31. 12. 2016 51.081.579 EUR:

Opredmetena osnovna sredstva 48.693.567 EUR
Neopredmetena dolgoročna sredstva 168.462 EUR
Zemljišča 2.018.521 EUR
Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 201.030 EUR

Lastniška struktura infrastrukture v najemu na dan 31. 12. 2016:

Občina Izola v idealnem deležu 20,22 %
Mestna občina Koper in Občina Ankaran v idealnem deležu 51,87 %
Občina Piran v idealnem deležu 27,91 %

Izvajanje javne gospodarske službe v letu 2016

Oskrba s pitno vodo

Rižanski vodovod Koper (RVK), ki območje slovenske Istre oskrbuje s pitno vodo že več kot 80 let, je v letu 2016 zagotavljal nemoteno in varno oskrbo z vodo na celotnem vodovodnem sistemu tudi v poletnih mesecih, ko je bila poraba najvišja in so dnevne konice v porabi segale tudi nad 30.000 m3. Po vodovodnih ceveh RVK je v letu 2016 preteklo skupno 8.399.231 m3 vode. S to količino bi napolnili skoraj 2700 olimpijskih bazenov.

Izkoriščanje vodnih virov v letu 2016:

Nakup vode v 2016:

vodni vir Rižana 6.779.944 m3 (80,72 %)  
vodna vira Bužini in Gabrijeli 326.476 m3 (3,89%)  
vodni vir Klariči (Kraški vodovod) 807.883 m3 (9,62 %) 445.902 EUR
vodni vir Gradole (Istrski vodovod) 484.928 m3 (5,77 %) 474.165 EUR
Skupaj vsi viri: 8.399.231 m3   Skupaj: 920.067 EUR

Nakup vode 2016:

plan: 805.433 EUR
realizacija: 920.067 EUR
razlika*: 114.634 EUR

* manjša izdatnost vodnega vira Rižane

Kakovost pitne vode

Pitna voda RVK je pripravljena s postopkom ultrafiltracije, ki iz vode izvira Rižana odstrani kalnost, organske makromolekule in vse mikroorganizme. Večletna laboratorijska preskušanja dokazujejo visoko raven kakovosti pitne vode RVK. Zdravstveno ustreznost vode zagotavljamo z notranjim nadzorom po načelih sistema HACCP, ki temelji na izvajanju spremljajočih higienskih programov.

Pregled skladnosti pitne vode v okviru notranjega nadzora

Na javnem vodovodnem sistemu je bila pitna voda v okviru notranjega nadzora v zavidljivih 99,00 % skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

V letu 2016 nismo izrekli ukrepa omejitve (prekuhavanje) uporabe pitne vode zaradi neskladnih vzorcev odvzetih po letnem planu v okviru notranjega nadzora.

Voda je na vsem območju, ki ga oskrbuje RVK, varna in pitna neposredno iz vodovodne pipe.

Vodovodni sistem RVK 2016 Laboratorijske preiskave pitne vode
Mikrobiološki parametri Fizikalno kemijski elementi Skupaj RVK
Število vseh vzorcev Število neskladnih vzorcev Število vseh vzorcev Število neskladnih vzorcev Število vseh vzorcev Število neskladnih vzorcev
Vodohrani RVK 251 4 251 1 502 5
Vodovodne pipe porabnikov 190 6 0 0 190 6
RVK Skupaj 441 10 251 1 692 11

Tabela: Rezultati laboratorijskih preiskav pitne vode v okviru notranjega nadzora za leto 2016

Vodne izgube

Obvladovanje vodnih izgub

Vodne izgube v vodovodnem sistemu obvladujemo z izvajanjem usmeritev in zadolžitev, ki so opredeljene v programu zmanjševanja izgub vode. Le tako lahko vodne izgube zadovoljivo obvladamo, da so primerljive z dobro obvladovanimi vodovodnimi sistemi v evropskem in svetovne merilu.

Okvare na vodovodnem omrežju

Popravila okvar na: v letu 2016 v letu 2015
cevovodih 327 314
priključnih vodih 138 95

Če domači kotliček pušča in kaplja s hitrostjo 1 kaplja/sekundo, izgubimo 128 litrov vode na mesec.

Ocenjevanje vodnih izgub

V vodni bilanci se razlika med oddano in prodano vodo v vodovodnem sistemu izkazuje kot neobračunana voda, ki je posledica izgub vode zaradi okvar na vodovodnem omrežju (lomi cevovodov, puščanja spojev, tesnilk, priključki, prelivi, nekontrolirani odjemi, itd.) in porabe za tehnološke namene (izpiranje cevovodov, pranje vodnih zbiralnikov, prevezave, itd.). Del neobračunane vode se izkazuje tudi v navideznih izgubah oziroma kot posledica napak na merilnikih na sistemu in obračunskih vodomerih.

Količina dejansko izgubljene vode kaže na zelo dobro obvladovan vodovodni sistem v evropskem in svetovnem merilu.

V našem primeru, z upoštevanjem celotnih količin izgubljene vode, znaša izračunan »ILI 2,3«, kar nakazuje na zelo dobro obvladovan vodovodni sistem.

Vodenje katastra in izdaja soglasij

Izdaja soglasij in vodenje katastra

V letu 2016 je bilo sprejetih 478 zahtev v zvezi z izdajo pogojev in soglasij. Opravljenih je bilo tudi 12 pregledov načrtov vodovoda in obravnavanih 509 vlog za izdajo podatkov.

Izdaja dovoljenj k priključitvi

V letu 2016 smo obravnavali 291 vlog za izdajo dovoljenj k priključitvi ter izvedli 237 novih odjemnih mest. Poleg tega je bilo premeščenih oz. predelanih 56 obstoječih merilnih mest.

Tržna dejavnost

Investicijski sektor

Vrsta investicije Skupno število investicij Realizacija (EUR)
A. Obnovitvene investicije 2016 15 800.580,08
B. Skupni program 2016 14 485.000,00
C. Investicije iz sredstev RVK 20 607.801,70
Skupaj 49 1.893.381,78

Vse investicije, izvedene v letu 2016, so bile del izpeljave dolgoročnih razvojnih nalog, izboljšav na sistemu ter obnove dotrajanih vodovodov in objektov.

Investicije v javno infrastrukturo v lastništvu občin, ki so bile končane in obračunane, smo v skladu s »Pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture RVK« prenesli v osnovna sredstva občin ter v uporabo in najem po pogodbi RVK-ju.

Ravnanje z okoljem

Okoljsko politiko, kot sestavni del poslovne politike družbe, izvajamo preko sistema ravnanja z okoljem, ki je del integriranih sistemov.

Okoljska politika družbe že vrsto let narekuje obseg ravnanja z okoljem. Tako spremljamo količine ter ravnanje z ločeno zbranimi odpadki in odpadnimi vodami, emisije snovi v zrak, vodo in tla, rabo vodnih in energetskih virov, ravnanje z nevarnimi snovmi ipd.

Družba je leta 2016 od vseh zbranih odpadkov (248,07 t) ločila kar 95 % odpadkov, zato je bilo zbranih mešanih komunalnih odpadkov 11,34 t ali samo 5 % vseh zbranih odpadkov.

Novi vodni viri

Dolgoročne rešitve

Zaradi pomanjkanja lastnih vodnih virov v slovenski Istri je bila tudi v lanskem letu najpomembnejša naloga na področju razvoja oskrbe s pitno vodo povezana z iskanjem rešitev glede novih vodnih virov.

Do sedaj je bilo izdelanih mnogo študijskih, raziskovalnih, investicijskih, okoljskih in projektne dokumentacije za zagotovitev novega vodnega vira in sicer:

  1. Dovod vode iz Malnov,
  2. dovod vode iz Brestovice,
  3. dovod vode iz Ilirske Bistrice
  4. dovod vode iz Italije,
  5. akumulacija Kubed na Rižani,
  6. akumulacija Pinjevec na Dragonji,
  7. akumulacija Padež,
  8. akumulacija Rižana,
  9. koriščenje obstoječih akumulacij Mola in Klivnik,
  10. projekt »Oskrba Obale in Krasa s pitno vodo«.

Rešitve z akumulacijami so edine primerne in učinkovite tudi v okviru nujnega prilagajanja na podnebne spremembe in predvsem so dolgoročne. Najbolj idealna rešitev oskrbe Istranov ostaja akumulacija Padež, za katero si še vedno močno prizadevamo, a je njegova realizacija izključno v pristojnosti države.

Že več desetletij si Istrski ljudje prizadevamo za dolgoročni in varni vodni vir.

Zemljevid

Desalinizacija

Bomo Istrani v prihodnosti pili tudi vodo iz morja?

Tudi morje je lahko vir pitne vode. Projekt razsoljevanja je v slovenskem prostoru novost, tako z zakonodajnega kot tehnološkega vidika. Zahteva izredno politično voljo in strokovni pristop, osnovan na raziskavah in študijah. S to zavestjo se ga bomo lotili najprej s pilotnim projektom.

V okviru dosedanjega dela so bila proučena nekatera osnovna izhodišča naprave za razsoljevanja, variante najprimernejših lokacij, možnost priključevanja na obstoječo infrastrukturo in okvirna ocena investicije.

Izkaz poslovnega izida

Naziv Leto 2016 PN 2016 Leto 2015 Indeks 16/PN Indeks 16/15
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 10.060.316 9.947.458 9.967.678 101 101
a) Prihodki od prodaje proizv. in storitev 10.060.316 9.947.458 9.967.678 101 101
prihodki od prodaje proizv. in storitev GJS 8.688.856 8.633.138 8.492.055 101 102
vodarina 5.774.490 5.694.340 5.691.001 101 101
omrežnina 2.914.366 2.938.798 2.801.053 99 104
prihodki od prodaje storitev drugih dejavnosti 1.371.460 1.314.320 1.475.624 104 93
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE 23.887 5.000 82.478 478 29
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 18.155 7.500 24.906 242 73
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 6.188.261 6.072.136 6.165.624 102 100
a) Stroški porabljenega materiala 2.171.278 2.385.859 2.206.283 91 98
material v fakturiranih uslugah 296.938 326.500 335.536 91 88
voda iz Istrskega vodovoda 474.165 495.360 540.170 96 88
voda iz Kraškega vodovoda 445.902 310.073 298.074 144 150
material za vzdrževanje 189.220 492.800 223.957 38 84
porabljena energija 606.102 610.050 665.635 99 91
ostali porabljen material 158.951 151.076 142.910 105 111
b) Stroški storitev 4.016.982 3.686.277 3.959.341 109 101
najemnine 1.928.992 1.934.583 1.922.429 100 100
storitve drugih v fakturiranih uslugah 224.834 117.000 207.756 192 108
storitve vzdrževanja 1.057.475 804.972 1.049.506 131 101
bančne storitve 34.269 38.009 29.170 90 117
zavarovalne premije 69.601 70.820 70.241 98 99
analize in kontrole vode 81.915 77.900 80.948 105 101
stroški storitev fizičnih oseb 16.312 16.000 13.988 102 117
druge storitve 603.584 626.993 585.303 96 103
STROŠKI DELA 3.070.936 3.102.687 3.106.948 99 99
ODPISI VREDNOSTI 425.406 408.961 457.194 104 93
DRUGI POSLOVNI ODHODKI 533.091 482.153 496.541 111 107
vodno povračilo 419.354 427.838 442.137 98 95
drugi poslovni odhodki 113.737 54.315 54.404 209 209
FINANČNI PRIHODKI 127.229 102.000 171.797 125 74
FINANČNI ODHODKI 8.932 2.750 36.222 325 25
DRUGI PRIHODKI 20.288 27.150 34.295 75 59
DRUGI ODHODKI 8.558 13.827 7.888 62 108
ČISTI DOBIČEK 14.691 6.594 10.738 223 137

Bonitetna odličnost - družba spada med 4,2 % najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščajo v najvišji razred AAA.

Družbena odgovornost

Nepozabna istrska prireditev - 4. Istrski maraton – je bila priložnost, da smo soorganizirali družbeno odgovori dogodek - otroške teke. Ponosni smo, da so letošnji otroški teki poimenovani po Kapku - vodni kapljici - maskoti Rižanskega vodovoda Koper. Kapko je otroke in ostale sodelujoče spremljal in vztrajno spodbujal pri teku. Med otroki je prepoznaven, priljubljen in vseskozi prenaša sporočilo o pitju vode iz »špine« in varovanju vodnih virov tudi skozi igro in zabavo.

Odprite izsek iz letnega poročila: Lorem [str. 7] Prenesite letno poročilo